Publishing Agreement

Once an article is accepted by the editorial office, the publisher signs an agreement with the autor under which the royalty free licence is granted with regard to the work, allowing further sub-licences under the CC-BY-SA. This means that the work can be used by other scholars only when they provide information about the author of publication and distribute contributions under the same licence as the original.
More information about CC-BY-SA licence
Author’s agreement template

Archiving articles policy

Szczecin University Press allows authors to archive their articles in preprint, postprint and the final pdf version.
The final version is also available without grace period in Open Access on wnus.edu.pl.

Ethics

In concern of high quality of published texts, editors are obliged to comply with a set of ethical principles and follow procedures recommended by Committee on Publication Ethics (COPE).
The procedures recommended by COPE concern the following cases: suspicion of redundant publication; suspicion of plagiarism; suspicion of fabricated data; request for addition/removal of an extra author; suspicion of ghost, guest or gift authorship; when a reviewer suspects undisclosed conflict of interest in a submitted manuscript; when a reader suspects undisclosed conflict of interest in a published article; when an editor suspects an ethical problem with the submitted manuscript; and when an editor suspects that the reviewer has appropriated the author’s ideas or data.
Procedures recommended by COPE

Polityka wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego dotycząca czasopism

Umowa wydawnicza

Po pozytywnym zaakceptowaniu artykułu przez redakcje, Wydawnictwo podpisuje z autorem umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC–BY–SA, co oznacza, że utwór może być wykorzystywany przez innych naukowców, pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze publikacji oraz rozpowszechnienia na tej samej licencji, co oryginał.
Więcej informacji na temat licencji CC-BY-SA
Tekst umowy autorskiej

Archiwizacja artykułów

Wydawnictwo pozwala autorom archiwizować swoje artykuły w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji w formacie pdf.
Wersja ostateczna pdf jest także dostępna bez okresu karencji w Open Accessie na platformie wnus.edu.pl.

Etyka wydawnicza

W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów redakcje naukowe są zobowiązane do przestrzegania zasad etycznych oraz stosowania procedur zalecanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE).
Procedury postępowania zalecane przez COPE dotyczą sposobu postępowania w przypadkach: podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację; podejrzenia o plagiat; podejrzenia o sfabrykowanie danych; zmian na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe; gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w zgłoszonym manuskrypcie; gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w opublikowanym artykule; gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem, a także gdy podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.
Procedury postępowania według COPE

Wydarzenia, w których uczestniczyło Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego:

• 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (Kraków: 25–28 października 2018)
• XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2018 w Stralsundzie (Niemcy, Hochschule Stralsund: 6–7 czerwca 2018)
• 12. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA i 9. Warszawskie Targi Książki
(Warszawa 17–20 maja 2018)
• Polska geografia morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich – konferencja naukowa na WNoZ US (Szczecin: 16–18 maja 2018)
• 22. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej (Poznań: 23–25 marca 2018)
• Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2018 – Sala Rady Wydziału Filologicznego
(Szczecin: 15 marca 2018)
• Pomorze Zachodnie w strefie Bałtyku w średniowieczu – międzynarodowa konferencja naukowa w ośrodku US w Kulicach (Kulice: 18–19 stycznia 2018)
• 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (Kraków: 26–29 października 2017)
• 8. Warszawskie Targi Książki i 11. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Warszawa: 18–21 maja 2017)
• 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej (Poznań: 24–26 marca 2017)
• 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej (Poznań: 15–17 listopada 2016)
• 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (Kraków: 27–30 października 2016)
• Plener literacki – „Odkryj książkę na nowo” (Szczecin: 24–26 czerwca 2016)
• 7. Warszawskie Targi Książki i 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Warszawa: 19–22 maja 2016)
• 19. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej (Poznań: 4–6 listopada 2015)
• 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (Kraków: 22–25 października 2015)
• Miasteczko Literackie (Szczecin: 19–21 czerwca 2015)
• 6. Warszawskie Targi Książki i 9. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Warszawa: 14–17 maja 2015)
• Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji – ogólnopolska konferencja naukowa (Szczecin: 27–28 kwietnia 2015)
• Czytanie… Kobieta, biblioteka, lektura – konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (Szczecin: 23 kwietnia 2015)
• Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku – ogólnopolska konferencja naukowa (Szczecin: 21 kwietnia 2015)
• 18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej (Poznań: 5–7 listopada 2014)
• 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (Kraków: 23–26 października 2014)
• X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (Szczecin: 26 września 2014)
• XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich (Szczecin: 17–20 września 2014)
• Miasteczko Literackie (Szczecin: 27–29 czerwca 2014)
• XX Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (Lublin: 3–6 czerwca 2014)
• 5. Warszawskie Targi Książki i 8. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Warszawa: 22–25 maja 2014)
• XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego “Co po kryzysie?” (Szczecin: 11–14 września 2013)

INSTYTUCJE

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Adama Mickiewicza 16;

70-384 Szczecin

(wejście od ul. Tarczyńskiego)

tel. centr. (91) 444 10 00, faks (91) 444 23 62, e-mail: info@bg.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/

 

Biblioteka Główna stale prezentuje informacje o publikacjach WNUS.

Wraz z Wydawnictwem organizuje spotkania autorskie i promocje książek.

 

BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

Biblioteka Ekonomiczna US, ul. Mickiewicza 66; 71-101 Szczecin

tel. (91) 444 20 58, faks (91) 444 20 63, e-mail: bibl_ek@uoo.univ.szczecin.pl

http://szafir.univ.szczecin.pl/be/index.html

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/ekonomia

Biblioteka Filologii Polskiej i Słowiańskiej, al. Piastów 41; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 26 48

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/filologia

Biblioteka Instytutu Kultury Fizycznej, al. Piastów 40 B; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 28 88 w. 246

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/ikf

Biblioteka Języków Obcych, al. Piastów 40 B; 71-065 Szczecin

tel. (91) 444 28 88 w. 250, 381

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/jezyki

Biblioteka Nauk Społecznych, al. Wawrzyniaka 15; 70-392 Szczecin

tel. (91) 423 05 33

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/spoleczne

Biblioteka Pedagogiki i Psychologii, ul. Ogińskiego 16/17; 71-431 Szczecin

tel. (91) 422 32 81 w. 53

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/pedagogika

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego, ul. Wielkopolska 15; 70-451 Szczecin, tel. (91) 444 12 09

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/matfiz

Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Wąska 13; 71-415 Szczecin

tel. (91) 444 15 23

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/przyrodnicze

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17a; 70-240 Szczecin

tel. (91) 444 28 16, e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/prawo

Biblioteka Zarządzania i Historii, ul. Cukrowa 8; 71-004 Szczecin

tel. (91) 444 32 20 do 22, e-mail: bzih@wzieu.univ.szczecin.pl

http://bg.univ.szczecin.pl/?filie/zarzadzanie

 

BIBLIOTEKI SZCZECIŃSKIE

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16; 70-205 Szczecin

tel. centrala: (91) 48 19 100, tel. sekretariat: (91) 48 19 110

faks (91) 48 19 115, e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/

BIBLIOTEKI INNYCH UCZELNI WYŻSZYCH W SZCZECINIE    

Biblioteka Główna Akademii Morskiej, ul. Henryka Pobożnego 11; 70-507 Szczecin, tel.: (91) 48 09 704, faks: (91) 44 80 291, e-mail: bg@wsm.szczecin.pl

http://bg.wsm.szczecin.pl/

Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin, tel. (91) 48 00 841, faks/tel. (91) 48 00 833, e-mail: bgpam@pam.szczecin.pl

http://sci.pam.szczecin.pl/~bgpam/

Biblioteka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, ul. Żołnierska 53 budynek A, III p., 71-210 Szczecin, tel. (91) 814 94 38

http://www.zpsb.szczecin.pl/szkola/biblioteka/biblio.html

Wydawnictwo Naukowe US uprzejmie informuje Autorów, Redaktorów czasopism, zeszytów naukowych, materiałów konferencyjnych, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. obowiązują następujące zasady:

 

 1. Limity objętości prac publikowanych w Wydawnictwie Naukowym US ustalane są dla wydziałów przez Senacką Komisję ds. Wydawnictw. O podziale arkuszy wydawniczych w ramach przyznanego wydziałowi limitu objętości decyduje dziekan lub upoważniona przez dziekana osoba.

Arkusze przyznane wydziałowi w ramach limitu objętości mogą być wykorzystane w odniesieniu do monografii przygotowanych przez jednego autora wyłącznie na wydanie publikacji pracowników zatrudnionych na wydziale.

 

W stosunku do publikacji wydawanych w ramach planu wydawniczego uchwalonego na rok 2013 (oraz kolejne lata) limity objętości publikacji zostały zniesione.

 

 1. Do każdego artykułu, referatu i monografii obligatoryjnie należy dostarczyć krótkie streszczenie (do 0,5 strony) w języku angielskim lub niemieckim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza).

 

 1. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym –plik w programie Word wraz z jednostronnym wydrukiem w formacie A4, w jednym egzemplarzu (habilitacje 2 egzemplarze). Dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

 

Parametry tekstu w pracy:

– odstęp między wierszami – 1,5,

– lewy i prawy margines – 2,5 cm,

– w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki – 12 pkt (można używać  pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

 

 1. Umieszczone w pracy rysunki Autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, *.xls, *.xlsx) z możliwością edytowania.

 

Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.

 

Zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt, indeksy – 7 pkt, maks. szerokość wzoru – 120 mm.

W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.

Tabele i rysunki, wykresy, schematy (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg, *.pdf (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do druku).

 

 1. Prawa autorskie osób trzecich

 

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

 1. Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:

 

Zapis tradycyjny:

Imię i nazwisko, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie) i rok, numer, numer strony.

Imię i nazwisko, tytuł książki, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania i rok, numer strony.

Imię i nazwisko, tytuł rozdziału, w: tytuł książki, redaktor, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania i rok, numer strony.

Tradycyjnemu zapisowi przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku).

 

Zapis oksfordzki (w tekście głównym):

(Nowak, Kowalski 2005: 7–9)

Zapisowi oksfordzkiemu przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku):

Nowak A., Kowalski B.J. (2005), Tytuł książki, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie).

 1. Termin składania prac w Wydawnictwie Naukowym do planu wydawniczego na bieżący rok upływa 30 września danego roku. Prace należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie publikacji we WNUS (wzór wniosku do pobrania niżej). Publikacja zostanie przyjęta, jeżeli wydział, z którego pochodzi autor, dysponuje wolnymi arkuszami w ramach przydzielonego mu limitu. Propozycje recenzentów z wniosku akceptuje (wyznacza) Rada Wydawnicza.

Wymagane jest:

– dla rozpraw habilitacyjnych – dwóch recenzentów,

– dla innych publikacji – jeden recenzent.

 

Kandydaci na recenzentów powinni być samodzielnymi pracownikami nauki, uznawanymi za autorytety w danej dziedzinie wiedzy, niezwiązanymi z Uniwersytetem Szczecińskim.

jak przygotować tekst

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 66 w Szczecinie
(budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Pracujemy od 7.15 do 15.15

Kontakty telefoniczne:

Biuro Wydawnictwa tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
Sprzedaż i marketing  tel. (91) 444 20 06, (91) 444 20 09

Adres pocztowy:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

Napisz do nas:
biurown@wneiz.pl
wydawnictwo@univ.szczecin.pl

TOPOS. Dwumiesięcznik Literacki nr 2(153)2017

Nowe Książki 11/2016

Nowe Książki 10/2016

Kurier Szczeciński 24 marca 2015

Kurier Szczeciński 26 sierpnia 2014

Nowe Książki 8/2014

Kurier Szczeciński 18 lipca 2014

Logistyka 1-2014

Kurier Szczeciński 15 października 2013

Nasza Politechnika 9/2013

Forum Akademickie 7-8/2013

Kurier Szczeciński 14 września 2012

Kurier Szczeciński 10 maja 2012

Gazeta Wyborcza 24 kwietnia 2012

Kurier Szczeciński 24 kwietnia 2012

Kurier Szczeciński 20 kwietnia 2012

Tygodnik Sanocki 20 kwietnia 2012

Tygodnik Sanocki 13 kwietnia 2012

Gazeta Wyborcza 29 marca 2012

Terapia MARZEC 2012

Kurier Szczeciński 29 marca 2012

Focus Historia 3/2012

Kurier Szczeciński 16 lutego 2012 (2)

Kurier Szczeciński 16 lutego 2012 (1)

Kurier Szczeciński 31 stycznia 2012

Nowe Książki 1/2012

Głos Szczeciński 19 grudnia 2011

Focus Historia 12/2011

Kurier Szczeciński 15 grudnia 2011

Kurier Szczeciński 5 grudnia 2011

Gazeta Wyborcza 2 grudnia 2011

Kurier Szczeciński 23 września 2011

Gazeta Wyborcza 19 sierpnia 2011

Głos Ludu 11 sierpnia 2011

Kurier Szczeciński 4 lutego 2010

Gazeta Wyborcza 4 lutego 2010

Kurier Szczeciński 19 stycznia 2010

Kurier Szczeciński 5 listopada 2009

Kurier Szczeciński 19 października 2009

Nowe Książki 12/2009

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
NIP: 851-020-80-05
Biuro:
tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
————————————————————————
Dyrektor
mgr Elżbieta Zarzycka
tel. (91) 444 20 11
e-mail: ezarzycka@wneiz.pl

Redakcja
mgr Elżbieta Blicharska – redaktor prowadzący
tel. (91) 444 20 04
e-mail: redakcja_wnus@wneiz.pl
mgr Joanna Sygit – redaktor
tel. (91) 444 21 52
e-mail: j.grzybowska@wneiz.pl
dr Anna Ciciak – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: anna.ciciak@wneiz.pl
mgr Paulina Kaczyńska-Domagalska – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: p.domagalska@wneiz.pl
Ewelina Piotrowska – korektor
tel. (91) 444 20 05
e-mail: ewelina.piotrowska@usz.edu.pl
mgr Joanna Dubois-Mosora – grafik
tel. (91) 444 20 10
e-mail: wnauk19@wneiz.pl
Wiesława Mazurkiewicz – redaktor techniczny
tel. (91) 444 20 10
e-mail: w.mazurkiewicz@wneiz.pl
Michał Dykas – koordynator ds. publikacji elektronicznych
tel. (91) 444 20 07
e-mail: michal.dykas@usz.edu.pl

Sprzedaż publikacji i Marketing
Dariusz Stawiński – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 06
e-mail: dariusz.stawinski@univ.szczecin.pl
Marketing i Promocja
mgr Magdalena Szarmach – specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. (91) 444 20 09
e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl

Administracja i Finanse
mgr Anna Brzezicka – specjalista
tel. (91) 444 20 12
e-mail: anna.brzezicka@univ.szczecin.pl
mgr Katarzyna Lądyczkowska – specjalista
tel. (91) 444 21 51
e-mail: katarzyna.ladyczkowska@univ.szczecin.pl
e-mail: biurown@wneiz.pl
mgr Kinga Fokt – samodzielny referent
tel. (91) 444 20 14
e-mail: kinga.fokt@univ.szczecin.pl
zastępstwo za p. Kingę Fokt
mgr Katarzyna Leśkiewicz – samodzielny referent
tel. (91) 444 20 14
e-mail: katarzyna.leskiewicz@usz.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe zostało powołane 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo jest usytuowane w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami wydawnictwa są: Rada Wydawnicza i Redaktor Naczelny/Dyrektor Wydawnictwa US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników o wieloletnim stażu, dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo publikuje i rozpowszechnia prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Dysertacje habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz prace naukowe o charakterze monograficznym są wydawane w serii “Rozprawy i Studia”, natomiast referaty i materiały konferencyjne w serii “Materiały * Konferencje”.

Aktualnie ukazują się czasopisma:

 • Acta Biologia
 • Acta Iuris Stetinensis
 • Acta Politica Polonica
 • Analiza i Egzystencja
 • Annales Neophilologiarum
 • Autobiografia
 • Central European Journal of Sport Science and Medicine
 • Colloquia Germanica Stetinensia
 • Colloquia Theologica Ottoniana
 • Ekonomiczne Problemy Turystyki
 • Ekonomiczne Problemy Usług
 • Europa Regionum
 • European Journal of Service Management
 • Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia
 • Folia Oeconomica Stetinensia
 • Marketing i Zarządzanie
 • Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
 • Nowa Krytyka
 • Opuscula Sociologica
 • Pedagogika Szkoły Wyższej
 • Problemy Transportu i Logistyki
 • Przegląd Zachodniopomorski
 • Przeszłość Demograficzna Polski
 • Rocznik Komparatystyczny
 • Studia Administracyjne
 • Studia i Prace WNEiZ US
 • Studia Informatica Pomerania
 • Studia Językoznawcze
 • Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
 • Studia Maritima
 • Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wydawnictwo Naukowe stale bierze udział w sympozjach, zjazdach, konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, prezentując swój dorobek edytorski. W latach ubiegłych uczestniczyło m.in. w: I Forum Samorządowym organizowanym przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki  Usług US przy ul. Cukrowej, VII Polskim Zjeździe Filozoficznym odbywającym się na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej, Dniach Otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego, Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, Festiwalu Nauki, Sympozjum pt. “Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku”, a także w Targach Edukacji organizowanych przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie, w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, w Konferencji “Kanon i Obrzeża” w Klubie 13 Muz z okazji 10-lecia pisma “Pogranicze”, w II Zachodniopomorskim Kongresie Nauki “60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej”, w I Zachodniopomorskim Kongresie Edukacyjnym “Edukacja – Tradycje, Rzeczywistość, Przyszłość”, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty”, w IV Międzynarodowej Konferencji Polonijnej “Europa polskich ojczyzn” i w Prezentacjach Uczelni i Szkół Policealnych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną “Akademos” w Szczecinie.

W 2012 roku Wydawnictwo znalazło się w prestiżowej grupie wydawnictw uhonorowanych w Poznaniu podczas gali finałowej XVII edycji konkursu “Na najlepszą książkę akademicką”, zdobywając Wyróżnienie Specjalne za opracowanie edytorskie publikacji “Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku” t. 1 pod redakcją naukową profesorów Dariusza Chojeckiego, Edwarda Włodarczyka oraz kartograficzną Andrzeja Gizy i Pawła Terefenko.

W czasie XIX Targów Książki Naukowej we Wrocławiu Wydawnictwo otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie na “Najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” za publikację wydaną dla Teatru Współczesnego w Szczecinie “Teatr Anny Augustynowicz” autorstwa prof. Roberta Cieślaka.

Wydawnictwo Naukowe US jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które integruje wydawnictwa uczelniane z całej Polski. Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez to stowarzyszenie za granicą (m.in. w Madrycie, Watykanie, Moskwie, Rzymie, Pradze, Kijowie, Wiedniu).

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz Spółki Targi Książki w Krakowie zrodziła się idea powołania Spotkań z Książką Akademicką. Gospodarzem pierwszej ich edycji (23-25 kwietnia 2008 r.) był – na wniosek Wydawnictwa Naukowego US – Uniwersytet Szczeciński. W budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej stanęły stoiska, na których swoją ofertę zaprezentowało ponad 50 wydawców. Wydawnictwo zaprosiło do udziału Książnicę Pomorską, która dodatkowo wystawiła publikacje wydawców z Pomorza Zachodniego. Spotkania z Książką Akademicką w Szczecinie były najważniejszym wydarzeniem promocyjnym i organizacyjnym WNUS w 2008 r.

W czerwcu 2013 roku Wydawnictwo było gospodarzem XIX konferencji Wydawców Publikacji Naukowych.

W październiku 2013 roku książka “Stare panny” wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze” autorstwa dr hab. Agnieszki Chlebowskiej została nagrodzona w pierwszej edycji Nagrody Naukowej im. Gerarda Labudy.

W październiku 2015 roku publikacja ”Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych” autorstwa dr Beaty Bugajskiej i dr Celiny Timoszyk-Tomczak została nagrodzona  przez redakcję magazynu  „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną Nagrodą Teofrasta.

W dniach 19-22 maja 2016 r. odbyły się 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA towarzyszące 7. Warszawskim Targom Książki, największej pod względem liczby wystawców imprezie targowej w Polsce. Drugiego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników konkursu ACADEMIA 2016. Prestiżowe wyróżnienie rektorskie w kategorii NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka “Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura” pod red. Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

W  październiku  2016 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało  Nagrodę Główną Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie za publikację “Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009” w opracowaniu Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury i tłumaczeniu Marka Zybury.

W listopadzie 2016 r. odbyły się 20. POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI nie tylko naukowej. Pierwszego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników trzech konkursów:

1) na Najlepszą Książkę Akademicką,
2) o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki,
3) na Najlepszą Książkę Popularnonaukową.
Prestiżowe wyróżnienie za wysoki poziom edytorski w kategorii dla najlepszej książki popularnonaukowej w 2016 roku otrzymała książka Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009  w przekładzie Marka Zybury, opracowaniu i przedmowie Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagrodę odebrała sekretarz wydawnictwa Elżbieta Zarzycka.

W marcu  2017 r. podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2017 roku za książkę Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei pod red. Jerzego Madejskiego, a także wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w roku 2017 Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku autorstwa Małgorzaty Gwiazdowskiej.

23 marca 2018 r. podczas 22. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie za formę edytorską w kategorii o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w 2018 roku za publikację Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku, tom II autorstwa Dariusza K. Chojeckiego, Andrzeja Gizy i Edwarda Włodarczyka.

Podczas tegorocznych ogólnopolskich 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbywają się równolegle z Warszawskimi Targami Książki (17-20 maja 2018 r.), Wydawnictwo otrzymało specjalne wyróżnienie za formę edytorską w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018. Nagrodę przyznano za opracowanie edytorskie drugiego tomu „Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego”.

Uczestnicząc w branżowych imprezach targowych (w Poznańskich Dniach Książki Naukowej, w Targach Książki w Krakowie i Warszawskich Targach Książki), wydawnictwo prezentuje dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpowszechnianiu publikacji wydawnictwa służą też organizowane kiermasze “taniej książki” i spotkania autorskie.

Informacje o nowych publikacjach ukazują się w następujących czasopismach: “Przeglądzie Uniwersyteckim”, “Nowych Książkach”, “Forum Akademickim”, w prasie lokalnej, m.in. w “Kurierze Szczecińskim”, a także w wydawanej co roku “Ogólnopolskiej dysponendzie wydawnictw uczelnianych”. Nowości oraz aktualną ofertę wydawniczą czytelnicy mogą znaleźć na stronach internetowych wydawnictwa. Wydawnictwo wydaje corocznie własny katalog wydawniczy oraz inne materiały promocyjno-reklamowe.

Książki można nabywać w siedzibie Wydawnictwa Naukowego US przy ul. Mickiewicza 66 (tel. 91 444 20 06) poprzez naszą stronę http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl oraz w księgarniach w Szczecinie i na terenie całego kraju.

Rynek lokalny:

Księgarnia Akademicka
Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 40/4 tel. (91) 489 09 26

Economicus
Szczecin, ul. Krzywoustego 8 tel. (91) 434 06 03

Rynek krajowy:

 • Katowice
  Księgarnia Liber, ul. Bankowa 11
 • Kraków
  • Księgarnia Academicus, ul. Podchorążych 2
  • Główna Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6
  • Księgarnia Akademicka, ul. Św. Anny 6
 • Lublin
  • Księgarnia Prawnicza Iuris Prudentia, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Łódź
  • Nowa Książka, ul. Romanowska 55F lok. 3 tel. (42) 611 10 80
 • Poznań
  • Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16
  • Skrzeszew, Księgarnia Piomar, ul. Polna 37 J
 • Warszawa

Umowa-o-Współpracy_2018 akt.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi sprzedaż dla wszystkich placówek i instytucji na terenie całego kraju.

Zamówienia prosimy przesyłać:

Należność płatna przelewem na konto Wydawnictwa po otrzymaniu faktury.

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki pocztowej wg cennika Poczty Polskiej.

Księgarnie, które podpisały umowę współpracy z Wydawnictwem:

 • otrzymują książki z fakturą oraz rabat od ceny katalogowej
 • otrzymują informacje o nowych publikacjach.

Książki można zamawiać:

 • listownie na adres:
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Adama Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
 • za pośrednictwem księgarni internetowej:
  wydawnictwo.univ.szczecin.pl
 • bezpośrednio w siedzibie Wydawnictwa w godz. 8.00–14.30

Zamówienia telefoniczne realizowane są wyłącznie za zaliczeniem pocztowym. Podanie telefonu grzecznościowego ułatwi nam skontaktowanie się z Państwem w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zamówienia.

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki i pobrania (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej).

Artykuł 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nabywcy zostały wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa US. Administratorem danych jest Wydawnictwo US. Baza została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Książki można zamawiać:

 • listownie na adres:
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
 • za pośrednictwem księgarni internetowej:
  wydawnictwo.univ.szczecin.pl
 • pocztą elektroniczną:
  wydawnictwo@univ.szczecin.pl, dariusz.stawinski@univ.szczecin.pl
 • lub bezpośrednio w siedzibie Wydawnictwa w godz. 8.00–14.30

Zamówienia telefoniczne realizowane są wyłącznie za zaliczeniem pocztowym.

Podanie telefonu grzecznościowego ułatwi nam skontaktowanie się z Państwem, w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zamówienia.

Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki i pobrania (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej).

Artykuł 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nabywcy zostały wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa US. Administratorem danych jest Wydawnictwo US. Baza została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 1. Deklaracja Recenzenta (2017)
  1. Pobierz dokument DOC
  2. Pobierz dokument PDF
 2. Oświadczenie redaktora naukowego (2017)
  1. Pobierz dokument DOC
  2. Pobierz dokument PDF

Od 2016 roku redakcje zmieniają style cytowania w swoich czasopismach. W załączniku instrukcje dla autorów publikujących w CZASOPISMACH.

Załączniki:

 1. Styl APA-WNUS
 2. Styl Chicago-WNUS

Zasady przygotowania tekstuNowy wzór wniosku na 2018 rok.

 1. Wniosek o wydanie publikacji w ramach limitu przyznanego wydziałowi na 2018 rok
 2. Załącznik do wniosku 2018 rok
 3. Wniosek o wydanie publikacji spoza planu


 • Aktualności

No results found for