Wydawnictwo Naukowe US uprzejmie informuje Autorów, Redaktorów czasopism, zeszytów naukowych, materiałów konferencyjnych, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. obowiązują następujące zasady:

 

  1. Limity objętości prac publikowanych w Wydawnictwie Naukowym US ustalane są dla wydziałów przez Senacką Komisję ds. Wydawnictw. O podziale arkuszy wydawniczych w ramach przyznanego wydziałowi limitu objętości decyduje dziekan lub upoważniona przez dziekana osoba.

Arkusze przyznane wydziałowi w ramach limitu objętości mogą być wykorzystane w odniesieniu do monografii przygotowanych przez jednego autora wyłącznie na wydanie publikacji pracowników zatrudnionych na wydziale.

 

W stosunku do publikacji wydawanych w ramach planu wydawniczego uchwalonego na rok 2013 (oraz kolejne lata) limity objętości publikacji zostały zniesione.

 

  1. Do każdego artykułu, referatu i monografii obligatoryjnie należy dostarczyć krótkie streszczenie (do 0,5 strony) w języku angielskim lub niemieckim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza).

 

  1. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym –plik w programie Word wraz z jednostronnym wydrukiem w formacie A4, w jednym egzemplarzu (habilitacje 2 egzemplarze). Dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

 

Parametry tekstu w pracy:

– odstęp między wierszami – 1,5,

– lewy i prawy margines – 2,5 cm,

– w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki – 12 pkt (można używać  pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

 

  1. Umieszczone w pracy rysunki Autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, *.xls, *.xlsx) z możliwością edytowania.

 

Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.

 

Zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt, indeksy – 7 pkt, maks. szerokość wzoru – 120 mm.

W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.

Tabele i rysunki, wykresy, schematy (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg, *.pdf (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do druku).

 

  1. Prawa autorskie osób trzecich

 

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

  1. Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:

 

Zapis tradycyjny:

Imię i nazwisko, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie) i rok, numer, numer strony.

Imię i nazwisko, tytuł książki, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania i rok, numer strony.

Imię i nazwisko, tytuł rozdziału, w: tytuł książki, redaktor, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania i rok, numer strony.

Tradycyjnemu zapisowi przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku).

 

Zapis oksfordzki (w tekście głównym):

(Nowak, Kowalski 2005: 7–9)

Zapisowi oksfordzkiemu przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku):

Nowak A., Kowalski B.J. (2005), Tytuł książki, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa (fakultatywnie).

  1. Termin składania prac w Wydawnictwie Naukowym do planu wydawniczego na bieżący rok upływa 30 września danego roku. Prace należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie publikacji we WNUS (wzór wniosku do pobrania niżej). Publikacja zostanie przyjęta, jeżeli wydział, z którego pochodzi autor, dysponuje wolnymi arkuszami w ramach przydzielonego mu limitu. Propozycje recenzentów z wniosku akceptuje (wyznacza) Rada Wydawnicza.

Wymagane jest:

– dla rozpraw habilitacyjnych – dwóch recenzentów,

– dla innych publikacji – jeden recenzent.

 

Kandydaci na recenzentów powinni być samodzielnymi pracownikami nauki, uznawanymi za autorytety w danej dziedzinie wiedzy, niezwiązanymi z Uniwersytetem Szczecińskim.

jak przygotować tekst